必发88:Skarb kibica – fina?y ESL Mistrzostw Polski Wiosna 2019 w CS:GO

 • 时间:
 • 浏览:112

 Kilka tygodni 必发88 wyczerpuj?cej rywalizacji podczas fazy zasadniczej idzie w zapomnienie. Teraz w?a?ciwie wszystko rozpoczyna si? od nowa. Przed nami decyduj?ce rozdanie w wiosennej edycji ESL Mistrzostw Polski – ju? w pi?tek w Katowicach startuj? play-offy wieńcz?ce z pewno?ci? wyj?tkowy sezon. Wyj?tkowa b?dzie te? sama faza pucharowa – tym razem podczas lanowych rozgrywek zobaczymy a? sze zespo?ów, a zawody te odb?d? si? w nowej ESL Arenie. Do tego nie mo?na pomin aspektu czysto esportowego – dawno nie mieli?my tak wyrównanej stawki, z której w zasadzie ka?da formacja mo?e si?gn po trofeum. Wi?cej nie trzeba chyba dodawa?, to po prostu trzeba zobaczy?.

 Podstawowe informacje

 Uczestnicy

 Tabela fazy zasadniczej

 Legenda:

 ?Awans do pó?fina?ów

 ?Awans do ?wier?fina?ów

 ?Spadek z ESL Mistrzostw Polski

 Drabinka play-offów

 Harmonogram play-offów

 Pó?finali?ci

 Do ostatniego dnia zmagań w fazie zasadniczej nie mieli?my pewno?ci, które zespo?y zobaczymy od razu w pó?finale rozgrywek. Wprawdzie o swoje miejsce nie musia?o martwi? si? ju? Aristocracy, ale zakończenia internetowej czci zmagań w czo?owej dwójce nie by? pewny x-kom team. Ostatecznie potkni?cie AGO Esports sprawi?o, ?e o jedno spotkanie bli?ej triumfu znalaz?a si? ekipa Paw?a ?innocenta” Mocka. Ta w ostatnim czasie zdecydowanie jest na fali, o czym ?wiadczy? mo?e chocia?by niezwykle pewne zwyci?stwo podczas warszawskiego Meet Pointu, gdzie w finale gracze spod znaku X nie pozostawili z?udzeń graczom Actina PACT-u. Wysokiej formy nie potwierdzi?y jednak eliminacje do Minora, ale warto wzi pod uwag?, ?e z uwagi na ?lub 必发88官网Daniela ?STOMPA” P?omińskiego dru?yna opu?ci?a jedn? z tur kwalifikacyjnych.

 Dobrych wspomnień z walk? o Minora nie b?d? mieli tak?e zawodnicy Aristocracy. Wiktor ?TaZ” Wojtas i partnerzy byli bardzo blisko szczcia podczas trzeciej ods?ony zmagań, kiedy od zamkni?tych kwalifikacji dzieli?a ich zaledwie jedna wygrana. Dwa dni pó?niej reprezentanci Polski w ESL Pro League zakończyli gr? rund? wcze?niej, kiedy w niewyja?nionych okoliczno?ciach roztrwonili przewag? w starciu przeciwko Virtus.pro. Niemniej jednak wyst?p w trakcie 9. sezonu EPL potwierdzi?, ?e byli gracze devils.one maj? chrapk?, by na co dzień rywalizowa? z europejskimi markami. Je?li wi?c aspiracjami formacji zasilanej mi?dzy innymi przez Paw?a ?dych?” Dych? jest miejsce w?ród czo?ówki na Starym Kontynencie, trzeba potwierdzi? swoj? si tak?e na krajowym podwó必发88官网 rku.

 ?wier?finali?ci

 W?ród ?wier?finalistów obecnego sezonu ESL MP nie ma przypadkowych dru?yn. Szczególnie, ?e w tym gronie znalaz? si? jedyny przedstawiciel naszego kraju w zamkni?tych kwalifikacjach do Minora – Virtus.pro. Trzeba jednak przyzna?, ?e podobnie jak droga do sukcesu we wspomnianych eliminacjach, tak samo ?cie?ka do ?wier?fina?u imprezy w Katowicach nie by?a us?ana ró?ami. Micha? ?snatchie” Rudzki wraz z kolegami w zasadzie rzutem na ta?m? przedarli si? do fazy pucharowej, w ostatnim ligowym pojedynku, dwukrotnie pokonuj?c Wis P?ock. Wszystko to jednak idzie teraz w zapomnienie, szczególnie ?e w pi?tkowe popo?udnie Virtusów czeka naprawd? trudna przeprawa w starciu przeciwko AGO. Jastrz?bie w ostatnim czasie zdecydowanie nie b?yszcz? form?, ale mimo wszystko nadal s? najwy?ej notowan? polsk? pi?tk? w rankingu HLTV. Dobry wyst?p w stolicy Górnego ?l?ska mo?e potwierdzi?, ?e Grzegorz ?SZPERO” Dziama?ek i koledzy dalej zas?uguj? na najwy?sz? lokat? spo?ród rodzimych formacji.

 Drug? par? ?wier?fina?ow? utworz? zawodnicy PACT-u oraz Izako Boars i zdaje si?, ?e mo?e by? to jedyny pojedynek, w którym da si? wskaza? faworyta. Takim niew?tpliwie s? Patryk ?Sidney” Korab i jego towarzysze, b?d?cy ostatnio w naprawd? niez?ej formie, potwierdzonej zaj?ciem drugiej lokaty na Meet Poincie. W stolicy obie wspomniane formacje stany zreszt? naprzeciw siebie w bezpo?rednim pojedynku. W pó?finale warszawskich zmagań zdecydowanie lepszy by? jednak PACT. Ekipa Sebastiana ?NEEXA” Treli ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale odnosz? wra?enie, ?e ma ogromne problemy z dokonaniem czego? ponadprzeci?tnego. Popularnym Dzikom brakuje spektakularnego wyniku, który móg?by pozwoli? im rozwin skrzyd?a. Kto wie, mo?e momentem prze?omowym dla podopiecznych Bartosza ?Hypera” Wolnego b?d? w?a?nie fina?y ESL Mistrzostw Polski.

 Zawodnicy warci obserwowania

 Do Katowic przyjedzie 30 graczy, z których ka?dy z pewno?ci? ma wiele do zaprezentowania. S? jednak tacy, którym przygl?da? b?dziemy si? z jeszcze wi?ksz? uwag? z naprawd? ró?nych powodów. Na pewno wzrok przyci?ga? b?dzie Micha? ?OKOLICIOUZ” G?owaty, dla którego wyst?p w ESL Arenie b?dzie pierwszym lanowym w barwach Virtus.pro. G?owaty zdecydowan? wi?kszo swojej kariery sp?dzi? za nasz? zachodni? granic?, gdzie nie mia? zbyt wielu okazji do zagrania na zawodach offline. Wyniki i pozycja w rankingu VP równie? mu w tym nie pomaga?a, dlatego gdy wreszcie pojawi?a si? taka okazja, najnowszy nabytek dru?yny wyst?puj?cej pod skrzyd?ami rosyjskiej organizacji b?dzie musia? wykorzysta? j? w 100%. Zw?aszcza ?e 22-latka ci?gle nie obowi?zuje z Virtus.pro sta?y kontrakt.

 Je?li mowa o lanowych debiutach, to takowy przed nieco ponad dwoma miesi?cami zaliczy? Pawe? ?dycha” Dycha. I to nie tylko w barwach nowej formacji, ale bior?c tak?e pod uwag? ca dotychczasow? karier?. Zawodnik Aristorcracy szybko jednak zadomowi? si? na turniejach offline, bo nied?ugo po wyst?pie w kwalifikacjach do GG League ten mierzy? si? z europejsk? czo?ówk? podczas fazy grupowej ESL Pro League w Leicester. I tam w?a?nie pokaza?, ?e ?wietnie radzi sobie strzelecko. Nawet w obliczu braku osza?amiaj?cego wyniku swojego zespo?u, niedo?wiadczony jeszcze na tym poziomie gracz wielokrotnie ratowa? skór? swoim partnerom, wykr?caj?c naprawd? dobre statystki. W Katowicach dycha b?dzie mia? okazj? znów popisa? si? swoimi aimerskimi umiej?tno?ciami i zyska? sympati? polskich kibiców.

 Skoro przytoczy?em ju? bardzo istotny element CS-owego rzemios?a, jakim jest skuteczne strzelanie, to w tym aspekcie prawdziw? besti? w ostatnim czasie jest Daniel ?STOMP” P?omiński. Zawodnik x-komu znalaz? si? na ustach wszystkich, którzy obserwowali tegoroczny Meet Point. Do powiedzie?, ?e utalentowany snajper w trakcie fazy pucharowej wspomnianych zawodów wykr?ci? rating na poziomie 1,46, b?d?c najlepszym pod tym wzgl?dem graczem w stawce. Na uwag? zas?uguje tak?e fakt, ?e STOMP znakomicie radzi sobie tak?e w pojedynkach otwieraj?cych rund?. W trakcie play-offów zawodów w Warszawie P?omiński zaliczy? a? 23 premierowych fragów, utrzymuj?c przy tym ponad 85% skuteczno?ci w?a?nie w tego typu sytuacjach. I cho? pewnie wi?ksz? uwag? kibiców w Katowicach przyci?gnie powracaj?cy na polskie podwórko innocent, ja zalecam uwa?ne przygl?danie si? grze STOMPA.

 Poprzednie fina?y ESL MP w CS:GO

 Od kiedy krajowe turnieje organizowane przez ESL zmieni?y nazw? z ESL Pro Series na ESL Mistrzostwa Polski bezwzgl?dnym liderem historycznej tabeli jest Team Kinguin. Teraz wiemy jednak, ?e do czterech triumfów zdobytych na przestrzeni sze?ciu sezonów popularne Pingwiny kolejnego w najbli?szy weekend nie dopisz?. Z prostej przyczyny – TK znikn z esportowej mapy Polski.

 Transmisje

 

 

 

 ESL.TV Polska

 —

 

 ESL.TV Polska

 —

 

 ESL.TV Polska

 —

 

 —

 —

 ?led? autora na Twitterze – RobinEsport


必发88 必发88官网